På denne siden presentere vi noen korte utdrag fra boken skrevet av alle forfatterne. Boken har 28 kapitler og dekker alle de profetiske hendelsene som finner sted i endetidens drama. Les gjennom disse forskjellige utdragene og vit at hele teksten finns i boken.
 
     
 oversikt over profetiske hendelser forut for Jesu komme
Av Torolf Karlsen, forkynner og bibellærer


"Det synes å være et stort behov for en profetisk oversikt over de spesielle hendelser som De hellige Skriftene forteller om tiden før og etter Jesu komme. Vi er alle enige om at disse hendelsene er nedtegnet i Bibelen og andre ikke-inspirerte bøker som fremdeles er tilgjengelige. Men rekkefølgen av disse hendelser og i hvilken kronologisk rekkefølge de skal skje, er uklart for mange. Det er derfor mitt inderlige ønske at gjennom dette hefte, jeg kan være med på å lede noen inn i disse fantastiske hendelser som ligger foran oss. Slik skal ikke verdens ånd få dominere oss men Den Hellige Ånd gi oss av sin opplysning. Slik vil det profetiske ordet være det som det er satt til å være, et lys som skinner på et mørkt sted inntil Dagen ståler frem og morgenstjernen går opp i våre hjerter."

 
   
 


Kristi domstol og lønnen
Av Karstein Pahr, Pastor og bibellærer


"Det nye testamente avslører tre hovedscener som den evige dommen utspiller seg på. Den første scenen kalles for Kristi domstol. De som skal dømmes her, er de sanne kristne, de som ved opprykkelsen har fått del i himmelens herlighet. Dette er ikke en domstol til fordømmelse, men til bedømmelse av tjenesten og fastsetting av lønn. I den andre scenen kalles domstolen for Kristi herlighetstrone, som er en domstol som skal felle dom over hedningenasjonene som er på jorden i slutten av den store trengsel før Kristus oppretter sitt tusenårsrike. Den tredje domstolen er Den store hvite trone. Her dømmes alle de døde som blir oppvekket ved slutten av tusenårsriket."

 
   
   
 


Menigheten i endetiden
Av Wiggo Tanstad , forkynner og bibellærer


"I brevet til de sju menigheter i Lilleasia ser vi Jesu kommentarer om situasjonen som rådet i de forskjellige menigheter, samt de instruksjoner til de enkelte menigheter og korrigering av situasjonen. Det er spesielt de to siste menighetstyper som Jesus kommenterte i (Åp. 3), som vi vil drøfte. Disse to menigheter representerer det vi kan kalle endetids-menighetene, og til en viss grad overlapper de hverandre. Filadelfia-menighetens periode er ofte kalt den perioden fra 1948 og utover, etter at staten Israel ble etablert. Det er ofte sagt at perioden før Israel ble etablert, var det få profetiske endetidstegn å registrere. Nå, etter at Israel ble etablert har de profetiske endetidstegn etablert seg i rikelig mål. Ut fra skriften, og det som skjer i samfunnet i dag, kan vi klart se at tiden for Jesus kommer, er for hånden."

 
   
   
 


Israels endelige frelse

Av Charles Hansen, forkynner og bibellære


"Gjennom historien har Israel ved en rekke anledninger opplevd, at Herren ble dem til frelse. 2.Mos. 15:2. De ble frelst fra trelldommen i Egypt. 2.Mos. 14:30. Gjennom dommere frelste Herren dem fra nabofolks fiendskap. Dom. 2:18. Og gjennom Kyros ble de frelst fra fangenskapet i Babel. Jes. 45:13. I disse tilfellene var det hovedsakelig tale om en fysisk frelse fra fiender. Men profeten Jesaja varslet en mer omfattende frelse for dem:  "Israel blir frelst ved Herren med en evig frelse. Dere skal i all evighet ikke bli til spott og skam". Jes. 45:17. Her er det tale om Israels endelige frelse. Og den er knyttet til Jesus Kristus. Om den var det engelen talte til Josef, Jesu fosterfar: «Du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder». Matt. 1:21.

 
   
 


Tusenårsriket med Kristus som konge
Av Kjell D. Tegnander, forkynner


"Læren om tusenårsriket bygger på et enkeltstående skriftavsnitt som behandler rikets opprettelse, karakter og avslutning. Det som er nytt ved denne åpenbaringen, sammenlignet med tidligere visjoner om det messianske endetidsrike, er at rikets varighet oppgis. Og nettopp dette understrekes ettertrykkelig ved at "tusen år" ikke nevnes mindre enn seks ganger. Avsnittet om tusenårsriket utgjør et fragment av Skriftens gudsrikeforkynnelse. I den gamle pakts tid, var riket for Israel profetenes gylne framtidshåp. Forkynnelsen av Guds rike har en sentral plass også i NT. Det sto i sentrum av døperen Johannes` budskap. Jesus selv innledet sin virksomhet med å forkynne: "Himlenes rike er kommet nær".

 
   
   
Menighetens bortrykkelse fra jorden
Av Terje Berg, forkynner og bibellærer

Ifølge det profetiske ord, har vi grunn til å tro at det Skriften kaller Antikrist – personen Antikrist – snart vil stå fram. Men det er noe som ennå holder ham tilbake, la oss se hva Paulus sier til tessalonikerne. Han underviser om de siste tider og kaller Antikrist ”lovløshetens menneske” og ”fortapelsens sønn” (2,3). I dette avsnittet bekrefter apostelen at profetiene oppfylles når tiden ”er inne” (2,6). Antikrist åpenbares ikke så lenge menigheten er på jorden. Paulus sier ”Og nå vet dere hva det er, som holder igjen, slik at han først skal åpenbares når tiden for dette er inne” (2,6). Dette har pinseforkynnerne framholdt i alle år, og flere med dem, og jeg tror de har rett: Tessalonikerne visste hva det var som holdt igjen. Vi vet også, vi har troens forvissning (Hebr 11,1) om det samme; ”bare at den som nå holder igjen, må bli tatt bort” (2,7).

 
   
     
     
     
     
 
Boken om endetiden snart ferdig for salg første uken i desember  2019. Du kan foråndsbestille boken nå ved å gå til bestillingssiden. Flere forkynnere har skrevet sine innlegg og bibeltimer til boken. Alt i kronologisk rekkefølge. Boken er av høy kvalitet. Det betyr en innbundet bok med papir av beste kvalitet. Boken er utgitt på eget forlag. "Konservative Forkynneres Forening" (Reg. Nr. 922 710 538) står for hele utgivelsen. 
Vi ønsker at boken om "Guds plan for Israel, menigheten og verden" skal bli en lærebok om disse tema og en bok man kan vende tilbake til og studere på nytt. Boken er utmert for personlig bruk eller i undervisningen i menighet eller i bibelgrupper. La oss sammen gjøre det vi kan for å ta vare på Bibelens undervisningen om Jesu komme i en tid som denne. Jesus kommer snart!
 
     
  På denne siden vil du finne et skjema hvor du kan forhåndsbestille det antall bøker du ønsker. KLIKK HER  
     
 

Hver bok koster:   Kr 299,00  pr. stk. + frakt/porto

 
     
     

Webmaster: Torolf Karlsen, mobil 996 97 543 epost: toro-kar@online.no

Konservative Forkynneres Forening (KFF) v/ Karstein Pahr, Sion, Øygarden, Epost: sion.oygarden@gmail.com